Friday, December 22, 2006

How to make Film strip

Саяхан нэг төслийн хэсэгт ийм функциональ бүхий нэгэн жижигхэн скрифт бичснээсээ та бүхэнд сонирхуулж байна.
Зорилго нь өгөгдсөн видео файлаас өгөгдсөн тооны фрэймүүдийг зураг болгон салгаад уг салангид зургуудыг нийлүүлж нэг зургийн файл болгох. Өөрөөр хэлбэл дээр үеийн киноны плёнк шиг буюу дараах зураг шиг:


Өгөгдсөн файл: softboy.avi
Өгөгдсөн фрэймын тоо: 5
Гаралтын файл: softboy.avi.png

1. Фрэймүүдийг задлах
mplayer -ss 1 -frames 4 -vo png softboy.avi

Үүний дараа 00000001.png 00000002.png 00000003.png 00000004.png 00000005.png гэсэн зургийн файлууд үүснэ.

2. Салангид фрэйм зургуудийг нэгтгэх
convert -resize 200x100 -border 10x4 -bordercolor black 0000000*.png +append softboy.avi.png

Ингээд л болчихлоо. Үүнд mplayer, imagemagick гэсэн хоёр хэрэгслийг ашиглаж байгаа ба үүнийг системдээ суулгахдаа

RH, FC системүүдэд өмнөх бичлэгийн адил:
up2date -i mplayer imagemagick

Debian, Ubuntu системүүдэд:
apt-get install mplayer imagemagickБичлэг таалагдсан бол сурталчилгаан дээр +1 дарж тус хүргээрэй ;)

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online